Archikonfraternia Literacka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Przy Archikatedrze Św. Jana w Warszawie

Emblemat Archikonfraternia Literacka 


Dokumenty przyjęcia w poczet członków i powołania na Przewodniczącego

AKL przyjęcie na członka 08 XII 1954 r. - pdf

AKL wybór na Seniora 08 XII 1980 r. - pdf


Historia Archikonfraterni Literackiej i działalność jej członków (1507-1980). Warszawa 1980. -  opracowana przez Mieczysława Nieduszyńskiego

Historia AKL 1980 r. - pdf


List otwarty do Wojciech Jaruzelskiego Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

List do Jaruzelskiego 1988 r. - pdf


Seminaria i wykłady zorganizowane przez Archikonfraternie Literacką w ramach Wolnego  Uniwersytetu

Prof. Mieczysław Nieduszyński jako senior (przewodniczący) Archikonfraterni Literackiej był inicjatorem i organizatorem seminariów popularnonaukowych, których zadaniem było pogłębienie i poszerzenie wiedzy oraz przygotowanie ich uczestników do samodzielnej działalności publicznej społecznej i politycznej. Od listopada 1980 roku do końca marca 1985 roku zorganizował i przeprowadził ponad 100 wykładów seminaryjnych pod wspólną nazwą „Studium Społecznej Nauki Kościoła”, które ogniskowały się na pięciu obszarach tematycznych: historii, polityki, socjologii, ekonomii i kultury.

Wykładowcami seminariów w zakresie historii byli m.in.: prof. A. Gieysztor, prof. H. Samsonowicz, prof. A. Ajnenkiel, prof. M. Drozdowski, prof. J. Skowronek, prof. Z. Wójcik, prof. Z. Zachorski, doc. T. Strzembosz, doc. J. Łojek, doc. A. Sucheni-Grabowska, doc. A. Paczkowski, doc. T. Jasudowicz, doc. B. Grochulska, mec. W. Siła-Nowicki, w zakresie socjologii: prof. Z. Wierzbicki, prof. W. Bojarski, prof. S. Mika, doc. A. Tyszka, doc. J. Kurczewski, doc. J. Staniszkis, doc. J. Przygocki, adj. R. Toporkiewicz w zakresie ekonomii: mgr. M. Madejski, prof. M. Nieduszyński a szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej m.in.: ks. J. Maj, prof. A. Zajączkowski, prof. A. Świderkówna, doc. o. J. Salij, ks. bp. J. Wojtkowski, doc. F. Pasternak, prof. J. Śliziński, prof. S. Świeżawski, ks. prof. J. Tischner, ks. prof. J. Pasierb, ks. dr. J. Wysocki, red. M. Skwarnicki, ks. prof. Z. Kiliszek, mec. S. Kaczorowski.

Wykłady odbywały się w kościołach i obiektach przykościelnych. Uczestniczyło w nich w zależności od możliwości lokalowych od 150 do 300 osób. Po wygłoszonych referatach w gronie uczestników trwały burzliwe dyskusje. Najwięcej spotkań odbyło się w Warszawie w kościołach: Św. Anny, Św. Aleksandra, Św. Krzyża, Św. Jakuba, Archikatedrze Św. Jana i kaplicy Res Sacra Miser. Poza Warszawą seminaria odbyły się m.in. w: Bydgoszczy, Łodzi, Jeleniej Górze, Siedlcach, Radomiu, Łowiczu, Legionowie i wsiach Leśna oraz Stanik koło Siedlec.

Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie seminariów historycznych to: Historia ruchu chrześcijańskiego w Polsce, Początki i dorobek średniowiecza w Europie, Miejsce Polski w Europie XX wieku, Wejście Polski w krąg kultury zachodniej, Powstanie Styczniowe geneza i mechanizmy, Szansa konstytucji 3 maja, Narodziny II Rzeczypospolitej, Stosunki polityczne i społeczne II Rzeczypospolitej, Śladami Jana III Sobieskiego oraz odsieczy wiedeńskiej, Eugeniusz Kwiatkowski - mąż stanu, Sytuacja Polski w dobie Jałty i Teheranu, Witold Pilecki żołnierz Rzeczypospolitej, Refleksje o Powstaniu Warszawskim i Armii Krajowej, Geneza Powstania Listopadowego, Epoka saska i stanisławowska, Działalność PSL w latach 1945-47, Porozumienie narodowe - możliwość czy konieczność, Polskie tradycje demokratyczne epoki Odrodzenia, Polacy wobec utraty niepodległości, tematy seminariów socjologicznych to m.in.: O odwadze cywilnej, Od braku równowagi społecznej do braku równowagi ekologicznej, Przymus społeczny, Problemy społeczne, Własność, racjonalność, struktura społeczna, Rozwój techniki a etyka, Wolność osoby ludzkiej, Praca organiczna naszą solidarnością, Przyczyny dezintegracji rodziny, Psychospołeczne skutki kryzysu, Strukturalne uwarunkowania kryzysu polskiego i jego przezwyciężenia seminariów ekonomicznych: Załamanie gospodarki polskiej, Etyka w ekonomii, Rozwój myśli ekonomicznej, Trzecia droga wzrostu gospodarczego, Katolicka myśl ekonomiczna, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Charakterystyka kapitalizmu, socjalizmu i katolicyzmu społecznego, Paradygmat 3 drogi wzrostu gospodarczego i wykładów kultury chrześcijańskiej: Przeciwstawne tendencje w polskim życiu kulturalnym, Refleksje nad polską kulturą średniowiecza, Zagadnienia religijne w twórczości Czesława Miłosza, Kościół katolicki w świecie współczesnym, Wątki maryjne w poezji Norwida, Narodziny chrześcijaństwa a świat pogański, Początki kultu Matki Boskiej w Polsce w świetle najstarszych rękopisów, Apolityczność Kościoła, Ku pojednaniu wyznaniowemu i narodowemu, Filozofia a kultura, Duchowieństwo w ruchu niepodległościowym - narodowym, Koncepcja człowieka w/g Św. Tomasza, Rozpad i odbudowa kultury, Zycie religijne powstańczej Warszawy, 6 lat pontyfikatu Jana Pawła II, Metafizyka a marksizm.

Duża część powyższych wykładów i referatów została następnie wydana przez Archikonfraternię Literacką pod auspicjami Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w 18 zeszytach pt. Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła oraz 6 tematycznych zeszytach specjalnych.


Publikacje wydane w ramach działalności Archikonfraterni Literackiej

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła Nr 1 - pdf

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła Nr 4 - pdf

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła Nr 5 -pdf

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła Nr 7 - pdf

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Koscioła Nr 12 - pdf

Zeszyty Studium Społecznej Nauki Kościoła Nr 15 - pdf

Powstanie Warszawskie Zeszyt Specjalny - pdf

Józef Piłsudzki Zeszyt Specjalny - pdf

Odzyskanie Niepodległośći przez Polskę Zeszyt Specjalny - pdf