Działalność Naukowa

Podczas studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie  w latach 1938-39 interesował się problematyką ekonomiczną wsi. Napisał pracę na temat małych i średnich gospodarstw rolnych oraz pisał pracę doktorską „Rozwój teorii wartości”, ale wybuch wojny przerwał jej ukończenie.


Zaświadczenie wydane po wojnie w celu nostryfikacji zagubionych dokumentów w czasie II Wojny Światowej


Pierwsza praca napisana jako rozprawa habilitacyjna w 1961 r., której nakład zniszczono po negatywnej opinię Hilarego Minca, że jest szkodliwa ustrojowo.


 

Druga praca habilitacyjna napisana w 1970 r.

Habilitacja w Wyższej Szkole Ekonomicznej


WYKAZ PRAC NAUKOWYCH

 1. Systemy płac w nauce ekonomii, /Prace Narodowego Banku Polskiego, maszynopis – praca doktorska/ 1948 /5 arkuszy wyd./
 2. Słuszna cena, /Prace Uniwersytetu Warszawskiego, maszynopis/ 1948 r. /7 arkuszy/
 3. Budżet Polski w latach 1944/45 – 1949,/Prace Ministerstwa Finansów/ 1950 r. /5 arkuszy wyd./
 4. Budżety terenowe, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1951 /1 arkusz/
 5. Planowanie, analiza i podział wydatków budżetowych na cele socjalno-kulturalne, Przegląd Zagadnień Socjalnych Nr 9, 1952 /1 arkusz/
 6. Finansowanie urządzeń socjalno-kulturalnych w latach 1944-1950, Finanse Nr 5, 1952 – /1 arkusz/
 7. Budżet na 1953, Przegląd Zagadnień Socjalnych. Nr 7, 1953 /l arkusz/
 8. Finansowanie urządzeń socjalno-kulturalnych w przedsiębiorstwach, Przegląd Zagadnień Socjalno-kulturalnych Nr 10, 1953 /1 arkusz/
 9. O nową metodę finansowania nauk, Nauka Polska Nr 3, 1954 /1 arkusz/
 10. Przewodnik planowania i wykonania budżetu PAN, /Prace Polskiej Akademii Nauk/ 1955 r. /12 ark. wyd./
 11. Planowanie i wykonanie budżetów jednostek naukowo-badawczych, Ossolineum 1956 r. /20 arkuszy wyd./
 12. Tłumaczenie książki J. Tinbergen: Wprowadzenie do ekonometrii, PWN 1957 r. /10 arkuszy wyd./
 13. Mnożnik i zasada przyspieszenia. Teorie dynamiki ekonomicznej, /Prace Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN/ 1959 r. /12 ark. wyd./
 14. Teorie wartości i ceny, Ossolineum 1961 r. /31 ark. wyd./
 15. Wieloetapowy model czynności produkcyjnych i transportowych, PWN 1964 r. /6 ark. wyd./
 16. Two-direction method for finding optimal solution of flow matrix Computatio , Nr 2, 1964 /1,5 ark/ Współautor R. Solich
 17. Vielatappen-Transport-Modell und Methode seiner Losung. Strojé na Zapràcowani Informaci, Nr 12, Praha 1966 /2/. Współautor R. Solich
 18. Możliwość stosowania maszyn matematycznych w naukach humanistycznych, Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN 1966 . /2,5/
 19. Optymalne planowanie zapasów i produkcji, PWN 1966 r. /6 ark. wyd./
 20. Budżet i równowaga statystyczna systemu gospodarczego, /I/ Finanse Nr 5, 1967 /1,5/
 21. Budżet i równowaga dynamiczna systemu gospodarczego, /II/ Finanse Nr 6, 1967 /1,5/
 22. Normy budżetowe, /Prace Instytutu Finansów/ 1968r. /4 ark. wyd. maszynopis/
 23. Efektywność nauki i kształcenia w krajach RWPG w latach 1960-1965, /Prace Instytutu Finansów/ 1968 r. /3 ark. wyd. maszynopis/
 24. O potrzebie badań nad ekonomiczna efektywnością usług socjalno-kulturalnych, Finanse Nr 7, 1968 /1,5/
 25. Normowanie wydatków w gospodarce budżetowej, /Prace Instytutu Finansów/ 1969 r. /3 ark. wyd./
 26. Efektywność nauki i kształcenia w krajach RWPG w latach 1960-1968, /Prace Instytutu Finansów/ 1969 r. /3 ark. wyd./
 27. Model wpływu nauki i kształcenia na wzrost gospodarczy, Zagadnienia Naukoznawstwa. Zeszyt 3 /19/ 1969 /1,5 ark./
 28. Efektywność nakładów na zdrowie w Polsce i krajach RWPG, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Kw. I, Zeszyt Pierwszy, 1970/2 ark./
 29. Odpłatność usług niematerialnych, Warszawa 1970 /6 ark. wyd., powiel. Instytut Finansów/
 30. Równowaga dynamiczna gospodarki narodowej, wyd. offsetowe Instytut  Finansów 1970, s. 222 + 44 tablice
 31. Analiza nakładów finansowych na rozwój nauki w krajach socjalistycznych w latach 1960 – 1968, CINTE nr 43, Warszawa 1971 /2 ark. wyd./
 32. Nakłady na Badania + Rozwój w krajach EWG i innych krajach europejskich w latach 1967-1970, CINTE nr 44, Warszawa 1971 /2 ark. wyd./
 33. Równowaga dynamiczna gospodarki narodowej, Instytut Finansów 1971, wyd. offsetowe /12 ark. wyd./. Praca habilitacyjna
 34. Problematyka odpłatności i efektywności usług socjalnych, Finanse nr 12, Warszawa 1971 /1 ark. wyd./
 35. Normowanie wydatków w gospodarce budżetowej, Studia Finansowe nr 11, Warszawa 1971 /3 ark wyd./
 36. Dynamiczny model finansowych potoków, wyd. Instytut Finansów 1971 r.
 37. Dynamiczeskaja modela finansnych potoków, Instytut Finansów, Moskwa 1972 /1 ark. wyd./
 38. Ekonomiczne aspekty odpłatności za usługi socjalne, Studia Finansowe nr 12, Warszawa 1972 /3 ark. wyd./
 39. Analiza społecznej i ekonomicznej efektywności usług zdrowia, Studia Finansowe nr 13, Warszawa 1972 /3 ark. wyd./
 40. Równowaga dynamiczna gospodarki polskiej w latach 1965 – 1970, Ekonomista nr 3, Warszawa 1972 /2 ark. wyd./
 41. Analiza nakładów na usługi socjalne w krajach RWPG , PWE, Warszawa 1973/20 ark. wyd./
 42. Dynamiczna równowaga gospodarcza, PWE, Warszawa 1973 /15 ark. wyd./
 43. Sprawozdanie z konferencji w Paryżu i Londynie na temat ekonomiki usług socjalnych, /wydanie powiel. Instytut Finansów 1972 /2,5 ark. wyd./
 44. Model prognozy gospodarki polskiej w latach 1970 – 1975, /3 ark. wyd./ Instytut Finansów 1972
 45. Odpłatność za dobra i usługi kulturalne a komercjalizacja, Referat na Sesję na temat ekonomiki oświaty, 1973 /2 ark. wyd./
 46. Zrównoważony wzrost gospodarki polskiej 1971-1975, Instytut Finansów 1973 /2 ark. wyd./
 47. Analiza kosztów jednostkowych szpitali, Studia Finansowe nr 17, 1974 /3 ark. wyd./
 48. Analiza efektywności leczenia w szpitalach polskich, Studia Finansowe nr 18 1974/2 ark. wyd./
 49. Ogólny zarys systemu finansowania działalności socjalno-kulturalnej, Współautor. Z. Urbański. Instytut Finansów, wydanie powiel./3 ark. wyd./
 50. Analiza efektywności usług kulturalnych, wyd. Instytut Finansów 1974, s. 99
 51. Metoda horyzontu planowania, Przegląd Organizacji nr 5, 1974 r. /1 ark. wyd./.
 52. Rozwój gospodarczo-społeczny Polski w latach 1971-1974, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z. 2, 1974 r.
 53. Przedmiot i metodologia badań sfery usług niematerialnych, Wypowiedź na sesji naukowej Instytutu Finansów, Studia Finansowe nr 16, 1974 r.
 54. O bardziej efektywną działalność kin, Finanse nr 12, 1974 r.
 55. Problematyka ekonomiki zdrowia, wyd. Instytut Finansów, 1974 r.
 56. Problemy ekonomiki zdrowia, Zdrowie Publiczne nr 11, 1975 r.
 57. Zagadnienia efektywności lecznictwa szpitalnego, Finanse nr 7, 1975 r.
 58. Finanse a gospodarka pieniężna ludności, Referat pt. Zagadnienia odpłatności usług niematerialnych, wyd. Instytut Finansów 1975 r.
 59. Głos w dyskusji na temat odpłatności usług niematerialnych „Finanse a gospodarka pieniężna ludności”, wyd.Instytut Finansów 1975 r.
 60. Dynamika nakładów na ochronę zdrowia w krajach RWPG, Referat na Międzynarodowej Konferencji Demograficznej w Kórniku, 1975 r.
 61. Odpłatność za usługi socjalne w aspekcie realizacji polityki społecznej, wyd. Instytut Finansów 1975 r. s. 117
 62. Analiza efektywności usług kulturalnych na przykładzie gospodarki kin i teatrów, wyd. Instytut Finansów 1975 r. s. 88
 63. Mierniki w urządzeniach socjalnych i kulturalnych, Finanse nr 10, 1976 r.
 64. Efektywność działalności teatrów i instytucji muzycznych, Studia Finansowe nr 21, 1976 r.
 65. Wielodziałowy model wzrostu społeczno-gospodarczego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z. 2, 1976 r.
 66. Nakłady na ochronę zdrowia w niektórych krajach europejskich, Studia Demograficzne 45, 1976 r.
 67. Kierunki doskonalenia systemu planowania i finansowania działalności służby zdrowia, Finanse nr 6, 1976 r.
 68. Dynamika wpływów z tytułu opłat za usługi socjalne i kulturalne w latach 1971-1976, Studia Finansowe nr 23, 1977 r.
 69. Ocena kształtowania i wykorzystania środków na spożycie zbiorowe i indywidualne, wyd. Instytut Finansów 1977 r. /praca zespołowa/
 70. Założenia systemu mierników w urządzeniach socjalnych i kulturalnych, wyd. Instytut Finansów 1977 r.
 71. Określenie mierników działalności niektórych urządzeń ochrony zdrowia, wyd. Instytut Finansów 1977 r.
 72. Recenzja książki pt. „Góralska”, M. Górski, T. Kasprzak, Studium struktur gospodarczych Polski, W-wa 1976, PWN s. 222, Ekonomista nr 3, 1978 r.
 73. Mierniki działalności urządzeń ochrony zdrowia, Studia Finansowe z. 25, 1978 r.
 74. Metody planowania wydatków budżetowych w urządzeniach służby zdrowia, wyd. Instytut Finansów 1978 r.
 75. Ocena kształtowania i wykorzystania środków na spożycie zbiorowe w 1977 r. , wyd. Instytut Finansów 1978 r.
 76. Historia Archikonfraterni Literackiej i działalność jej członków 1507-1980, Archikonfraternia Literacka Warszawa 1980 r.
 77. Wolność gospodarcza,  Archikonfraternia Literacka Warszawa 1984 r.
 78. Załamanie gospodarki polskiej i kierunki odnowy, „Głos”, Warszawa 1984.
 79. Trzecia droga wzrostu gospodarczego, zeszyt specjalny Studium Społecznej Nauki Kościoła Archikonfraternia Literacka Warszawa 1984.
 80. Rozważania o gospodarce, „Biuletyn Łódzki” Łódź 1985
 81. Kapitalizm, socjalizm i trzecia droga, zeszyt specjalny Studium Społecznej Nauki Kościoła. Archikonfraternia Literacka. Warszawa 1986 r.
 82. Wolność gospodarcza, „Bellona” Warszawa 1990 materiał dla celów dydaktycznych dla wojska
 83. Wolność gospodarcza, wydanie w 1998 r.

Publikacje w wydawnictwach oficjalnych i wydawnictwach w drugim obiegu do pobrania.

Załamanie gospodarki polskiej i kierunki odnowy 1984 r. – pdf

Kapitalizm socjalizm i trzecia droga 1986 r. – pdf

Wolność gospodarcza wydanie z 1998 r. – pdf


Autoreferat informacyjny o zainteresowaniach i osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej złożony w dokumentacji przy habilitacji

Autoreferat 1975 r. –   pdf