Kluby Służby Niepodległości

Powołanie Konstytucyjnego Ośrodka Samostanowienia Narodu w 1988 r.

Profesor znalazł się w gronie inicjatorów Klubów Służby Niepodległości. Za najważniejsze cele KSN uznano prace nad programami gwarantującymi suwerenny byt państwa i narodu polskiego, działanie na rzecz wolnych wyborów i niezawisłości gospodarczej kraju oraz upowszechnianie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, niezafałszowanej wiedzy historycznej i utrwalanie pamięci narodowej.  Mieczysław Nieduszyński bierze udział w manifestacjach patriotycznych 11 listopada, uczestniczy również w sesji naukowej „Ku Niepodległości”. Dalszy rozwój Klubów Służby Niepodległości przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

Spotkanie Panelowo – Dyskusyjne w Filharmonii Narodowej w 1990 r.


Sympozjum 70 – rocznicę odzyskania Niepodległości – pdf